Piąte wezwanie akcjonariuszy

Piąte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna. PiateWezwanie.pdf

Czwarte wezwanie akcjonariuszy

Czwarte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna. CzwarteWezwanie.pdf

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

Trzecie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna TrzecieWezwanie.pdf

Drugie wezwanie akcjonariuszy

Drugie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna Drugiewezwanie.pdf

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi, informuje, że w dniu 1 października 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 30.09.2020 roku w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Podwysocki spółka jawna. Zawiadomienie stanowi załaczniuk do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 


 ZawiadomienieonabyciuakcjiKNF.pdf

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR

Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR, Zarząd spółki MVA Green Energy S.A., informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 


 Powiadomienie19MAR.pdf

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 września 2020 r. MVA Green Energy Spółka Akcyjna

Zarząd MVA Green Energy S.A. w  załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 


 UchwaypodjteprzezZWZwdniu30wrzenia2020rMVAGreenEnergySpkaAkcyjna.pdf

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna

 


 MVApierwszewezwanie.pdf