Powołanie Zarządu na nową kadencję

Numer: 30/2017
Data dodania: 06-11-2020 00:00

 

 

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 5 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu na nową kadencję. W skład Zarządu wchodzą:
1. Pan Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu 
2. Pan Artur Łaszcz - Członek Zarządu.
Pan Andrzej Maciaszek pełnił dotychczas funkcję, na którą został powołany na okres nowej kadencji.
Pan Artur Łaszcz jest nowo powołanym członkiem zarządu.

W załączeniu znajduje się życiorys zawodowy nowo powołanego członka zarządu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

 

 

 

  ZyciorysZawodowy.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Numer: 29/2017
Data dodania: 13-06-2018 00:00

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY SA ( Emitent )  informuje, że dnia 11.06.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało uzupełnienia składu Rady Nadzorczej , powołując  Panią Małgorzate Podwysocką i Panią Elżbietę Chandoszko  na nowych  Członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. ZycioryszawodowyCzonkaRNMVAECH.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Informacja o realizacji umowy.

Numer: 28/2017
Data dodania: 13-06-2018 00:00

Informacja o realizacji umowy. Informacjaorealizacjiumowy.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Korekta do raportu 1/2017

Numer: 27/2017
Data dodania: 13-06-2018 00:00

Korekta do raportu 1/2017 Korektaraportu12017.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Sprostowanie

Numer: 26/2017
Data dodania: 21-05-2018 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy SA z siedzibą w Warszawie zamieszcza sprostowanie i korektę komunikatu 1/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

W ww komunikacie nastąpiła incydentalna omyłka pisarska w podanej dacie ( miesiąc  ) zawarcia powołanych w nim umów . Omyłkowo wpisano kwiecień zamiast sierpień.

Prawidłowy komunikat brzmi :

Zarząd Spółki MVA GREN ENERGY S.A. informuje, że w dniu 29 i 30 sierpnia 2017 r. podpisał umowy na dostawy glikolu z firmą PPH BOMAR E .Marciniak z siedzibą w Skorogoszczy w ilości 700 ton, o wartości 2,4 mln zł, z terminem realizacji do końca września 2017 r.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, Spółka deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna: § 4 ust 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Rezygnacja

Numer: 25/2017
Data dodania: 21-05-2018 00:00
Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 31 marca 2018 roku powziął informację o rezygnacji Pana Łukasza Marczuka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 31 marca 2018 roku.

Postawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Podpisanie umowy z biegłym

Numer: 24/2017
Data dodania: 21-05-2018 00:00
Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (zwana dalej Spółką) informuje ,że w dniu dzsiejszym zawarł z Biegłym Rewident Justyna Torchała z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 110-114 umowę o badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. Biegły Rewident Justyna Torchała z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 110-114, posiadającą wpis na listę biegłych rewidentów pod nr 10808 , dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2017, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów

Numer: 23/2017
Data dodania: 21-05-2018 00:00

Zarząd MVA Green Energy  S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.:

Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 21 marca 2018 r.

W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2017 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu 

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Zawarcie umowy spółki

Numer: 22/2017
Data dodania: 21-05-2018 00:00
Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 października 2017 r. po uzyskaniu stosownej zgody Rada Nadzorczej podpisał z ukraińską Spółką Eco Standart 10 umowę Spółki pod firmą Konsorcjum MVA ECO Sp z o.o. obejmując w niej 50 % udziałów.

 

Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prezes Zarządu

Zmiany w zarządzie Spółki

Numer: 21/2017
Data dodania: 12-09-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawiei informuje, że  Rada Nadzorcza podjęła uchwały o dokonaniu z dniem 12 września 2017 r. zmian w składzie Zarządu polegających na:

 

1. Odwołaniu Pana Marka Szabrańskiego z pełnienia funkcji Członka i Prezesa Zarządu Spółki.

2. Powołaniu Pana Andrzeja Maciaszka na funkcję Członka Zarządu Spółki oraz powierzenia mu stanowiska Prezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Szabrański - Prezes Zarządu
   1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia