Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2022 roku

Numer: 42/2016
Data dodania: 15-02-2023 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2022 roku. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. MVAGESAIVkw2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za III kwartał 2022 roku

Numer: 41/2016
Data dodania: 09-11-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2022 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki: - raport okresowy w pdf MVAGESAIIIkw2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II kwartał 2022 roku

Numer: 40/2016
Data dodania: 11-08-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załączniki: - raport okresowy w pdf MVAGESAIkwa2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport roczny Spółki MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2021

Numer: 39/2016
Data dodania: 11-08-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

załączniki w PDF:
- raport roczny za 2021
- sprawozdanie finansowe za 2021 + plik xml

- noty do sprawozdania
- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021

  NotydoSFza2021MVAGreenEnergySA.pdf

 RaportrocznyMVAGESA2021.pdf

 Sprawozdaniefinansoweza2021MVAGreenEnergySA.pdf

 Sprawozdaniefinansoweza2021MVAGreenEnergySAxml.xml

 SRAWOZDANIENIEZALENEGOBIEGEGOREWIDENTAMVAGREENENERGYSA2021ROK.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Korekta raportu EBI 17/2021 - Raport roczny Spółki MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2020

Numer: 38/2016
Data dodania: 29-07-2022 00:00

 

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A.  („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2020 opublikowanego raportem EBI 17/2021 w dniu 13 grudnia 2021 r. Korekta dotyczy załącznika ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2020 r. w związku z omyłkowo załączoną błędną wersją dokumentu. Dane finansowe zamieszczone w sprawozdaniu z badania biegłego rewidenta i w raporcie rocznym, potwierdzają iż odnosiły się do właściwego sprawozdania finansowego za 2020 r., które Spółka przekazuje niniejszą korektą.  Pozostałe dokumenty nie podlegały korekcie.

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Załączniki w PDF:
- raport roczny za 2020
- podpisane sprawozdanie finansowe

 

- noty
- podpisane sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2020 przez biegłego rewidenta

  72022KorektaRaporturocznego20202.pdf

 NotydoSFza2020MVAGESA.pdf

 Raport2020.pdf

 SprawozdaniebiegegorewidentazbadaniaSFMVAGreenSAza2020rpodpiskw.pdf

 SprawozdaniefinansoweMVAGESAza2020rokp.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za I kwartał 2022 roku

Numer: 37/2016
Data dodania: 11-05-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 roku. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki: - raport okresowy w pdf MVAGESAIkw2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Korekta raportu EBI 15/2021 - Raport roczny Spółki MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2020

Numer: 36/2016
Data dodania: 15-12-2021 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A.  („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2020 opublikowanego raportem EBI 15/2021 w dniu 8 grudnia 2021 r. Korekta dotyczy wyłącznie załącznika ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., który uprzednio został omyłkowo załączony w postaci skanu bez podpisu kwalifikowalnego biegłego rewidenta. Spółka przekazuje raport roczny uzupełniony o prawidłowo podpisany załącznik.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załączniki w PDF:
- raport roczny za 2020
- podpisane sprawozdanie finansowe ze wszystkimi notami
- podpisane sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2020 przez biegłego rewidenta RaportrocznyMVAGESA20201.pdf

 SprawozdaniebiegegorewidentazbadaniaSFMVAGreenEnergySAza2020rpodpiskw.pdf

 SprawozdaniefinansoweMVAGESAza2020r1.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Korekta raportu EBI 11/2021 ? Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2020 roku

Numer: 35/2016
Data dodania: 13-12-2021 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2020 r. Emitent informuje, iż korekta raportu wynika z nieznacznych rozbieżności w wysokości poszczególnych zobowiązań, do wykrycia których doszło podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2020 przez biegłego rewidenta. W rezultacie zmiany te wpłynęły na dane finansowe w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym. Wszystkie zmiany zostały wskazane w załączonym wykazie zmian.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załączniki:

 - korekta raportu okresowego w pdf

- wykaz zmian w pdf MVAGESAKorektaIVkw2020.pdf

 WykazzmianwdanychfinansowychMVAGreenEnergySAzaIVkw2020r.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport roczny Spółki MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2020

Numer: 34/2016
Data dodania: 13-12-2021 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2020.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki w PDF:
- raport roczny za 2020
- podpisane sprawozdanie finansowe ze wszystkimi notami
- podpisane sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2020 przez biegłego rewidenta RaportrocznyMVAGESA2020.pdf

 SprawozdaniebiegegorewidentazbadaniaSFMVAGreenEnergySAza2020.pdf

 SprawozdaniefinansoweMVAGESAza2020r.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Korekta raportu EBI 4/2020. Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2019 roku

Numer: 33/2016
Data dodania: 22-11-2021 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. Emitent informuje, iż korekta raportu wynika ze zmian naniesionych przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i niezgodności zbadanych danych finansowych w raporcie rocznym z danymi opublikowanymi w IV kw. 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. MVAGESAkorektaIVkw2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent
   1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia