Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II kwartał 2023 roku

Numer: 44/2016
Data dodania: 27-09-2023 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2023 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 182023raportEBIIIkw2023.pdf

 MVAGESAraportzaIIkwarta2023.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał za 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023 - terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Numer: 43/2016
Data dodania: 27-09-2023 00:00

Zarząd spółki MVA Green Energy S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za II kwartał 2023 r. Termin publikacji zostaje przesunięty z dnia 14 sierpnia 2023 r. na 17 sierpnia 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.:

-  Raport roczny za rok 2022 – 8 września 2023 r.

- Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 17 sierpnia 2023 r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 8 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 172023harmonogramQ2.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2022 roku

Numer: 42/2016
Data dodania: 15-02-2023 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2022 roku. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. MVAGESAIVkw2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za III kwartał 2022 roku

Numer: 41/2016
Data dodania: 09-11-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2022 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki: - raport okresowy w pdf MVAGESAIIIkw2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II kwartał 2022 roku

Numer: 40/2016
Data dodania: 11-08-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załączniki: - raport okresowy w pdf MVAGESAIkwa2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport roczny Spółki MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2021

Numer: 39/2016
Data dodania: 11-08-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

załączniki w PDF:
- raport roczny za 2021
- sprawozdanie finansowe za 2021 + plik xml

- noty do sprawozdania
- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021

  NotydoSFza2021MVAGreenEnergySA.pdf

 RaportrocznyMVAGESA2021.pdf

 Sprawozdaniefinansoweza2021MVAGreenEnergySA.pdf

 Sprawozdaniefinansoweza2021MVAGreenEnergySAxml.xml

 SRAWOZDANIENIEZALENEGOBIEGEGOREWIDENTAMVAGREENENERGYSA2021ROK.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Korekta raportu EBI 17/2021 - Raport roczny Spółki MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2020

Numer: 38/2016
Data dodania: 29-07-2022 00:00

 

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A.  („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2020 opublikowanego raportem EBI 17/2021 w dniu 13 grudnia 2021 r. Korekta dotyczy załącznika ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2020 r. w związku z omyłkowo załączoną błędną wersją dokumentu. Dane finansowe zamieszczone w sprawozdaniu z badania biegłego rewidenta i w raporcie rocznym, potwierdzają iż odnosiły się do właściwego sprawozdania finansowego za 2020 r., które Spółka przekazuje niniejszą korektą.  Pozostałe dokumenty nie podlegały korekcie.

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Załączniki w PDF:
- raport roczny za 2020
- podpisane sprawozdanie finansowe

 

- noty
- podpisane sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2020 przez biegłego rewidenta

  72022KorektaRaporturocznego20202.pdf

 NotydoSFza2020MVAGESA.pdf

 Raport2020.pdf

 SprawozdaniebiegegorewidentazbadaniaSFMVAGreenSAza2020rpodpiskw.pdf

 SprawozdaniefinansoweMVAGESAza2020rokp.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za I kwartał 2022 roku

Numer: 37/2016
Data dodania: 11-05-2022 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 roku. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki: - raport okresowy w pdf MVAGESAIkw2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Korekta raportu EBI 15/2021 - Raport roczny Spółki MVA Green Energy S.A. za rok obrotowy 2020

Numer: 36/2016
Data dodania: 15-12-2021 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A.  („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2020 opublikowanego raportem EBI 15/2021 w dniu 8 grudnia 2021 r. Korekta dotyczy wyłącznie załącznika ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., który uprzednio został omyłkowo załączony w postaci skanu bez podpisu kwalifikowalnego biegłego rewidenta. Spółka przekazuje raport roczny uzupełniony o prawidłowo podpisany załącznik.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załączniki w PDF:
- raport roczny za 2020
- podpisane sprawozdanie finansowe ze wszystkimi notami
- podpisane sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2020 przez biegłego rewidenta RaportrocznyMVAGESA20201.pdf

 SprawozdaniebiegegorewidentazbadaniaSFMVAGreenEnergySAza2020rpodpiskw.pdf

 SprawozdaniefinansoweMVAGESAza2020r1.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent

Korekta raportu EBI 11/2021 ? Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2020 roku

Numer: 35/2016
Data dodania: 13-12-2021 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2020 r. Emitent informuje, iż korekta raportu wynika z nieznacznych rozbieżności w wysokości poszczególnych zobowiązań, do wykrycia których doszło podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2020 przez biegłego rewidenta. W rezultacie zmiany te wpłynęły na dane finansowe w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym. Wszystkie zmiany zostały wskazane w załączonym wykazie zmian.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załączniki:

 - korekta raportu okresowego w pdf

- wykaz zmian w pdf MVAGESAKorektaIVkw2020.pdf

 WykazzmianwdanychfinansowychMVAGreenEnergySAzaIVkw2020r.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Andrzej Maciaszek - Prokurent
   1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia