Informacja o zawartych umowach

Numer: 20/2017
Data dodania: 01-09-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA GREN ENERGY S.A. informuje, że w dniu 29 i 30 Sierpnia 2017 r. podpisał umowy na dostawy glikolu w ilości 700 ton, o wartości 2,4 mln zł, z terminem realizacji do końca września 2017 r."

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Zmiana dotycząca akcji serii C

Numer: 19/2017
Data dodania: 04-08-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuję  , że w dniu 3 .08.2017 r Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia  w Łodzi  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę dotyczącą akcji serii C zmieniając  6506250 akcji iminiennych serii C na 6506250 akcji na okaziciela serii C.

 Zmiana dotyczy § 8 pkt 2 ust 3 Statutu Spółki ( komunikant z dnia 6.03.2017 )

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Zmiana siedziby Spółki

Numer: 18/2017
Data dodania: 04-08-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuję  , że w dniu 3 .08.2017 r Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia  w Łodzi  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę siedziby Spółki . Zmianie uległ § 3 Statutu Spółki.

 

Na skutek zarestrowanych zmian nową siedzibą Emitenta jest m.st Warszawa

 

Aktualny adres Spółki to : 00-828 Warszawa , Al. Jana Pawła II  11

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Szabrański - Prezes Zarządu

Zmiany w zarządzie spółki.

Numer: 7/2017
Data dodania: 06-03-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 28 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o dokonaniu z dniem 02 marca 2017 r. zmian w składzie Zarządu polegających na:

 

 

1. Odwołaniu Pana Artura Wypycha z pełnienia funkcji Członka i Prezesa Zarządu Spółki.

 

2. Powołaniu Pana Marka Szabrańskiego na funkcję Członka Zarządu Spółki oraz powierzenia mu stanowiska Prezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Jolanta Jurczewska - Pełnomocnik

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2017 oraz odstąpienie od publikacji raportu za IV kwartał 2016 r.

Numer: 6/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd MVA GREEN ENERGY S.A.(Emitent) informuje, iż na podstawie § 6 ust. 10a. Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
 w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w związku z podjęciem decyzji o
 opublikowaniu zbadanego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok
 obrotowy 2016 w dniu 21 marca 2017 r. nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2016 r.
 Emitent w raporcie EBI 4/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. informował że raport za IV
 kwartał 2016 r opublikuje 14 lutego 2017 r. a jednostkowy i skonsolidowany raport roczny
 Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2017 r.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy harmonogram publikacji raportów okresowych
w 2017 roku :

Raport roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 roku,

Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,

Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,

Raport za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku..

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Artur Wypych - Pełnomocnik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Numer: 4/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż
raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:

- jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. - w dniu 14 lutego 2017 r.,

- jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. - w dniu 14 maja 2017 r.,

- jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. - w dniu 13 sierpnia 2017 r.,

- jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. - w dniu 13 listopada 2017 r.,

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do
publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Artur Wypych - Pełnomocnik

Rozwiazanie umowy za porozumieniem stron

Numer: 3/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

W dniu 20 stycznia 2017 roku została rozwiązana za porozumieniem stron Umowa o świadczenie
usług księgowych z firmą IFServices Sp. z o.o. w Warszawie.

Z dniem 20 stycznia 2017 roku obowiązek świadczenia usług księgowych Zarząd MVA GREEN ENERGY SA
powierzył Panu Kazimierzowi Zimnickiemu - Głównemu Księgowemu Spółki MVA GREEN ENERGY SA.

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Artur Wypych - Pełnomocnik

Zawarcie umowy o świadczenie usług księgowych

Numer: 2/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy SA informuje, że w dniu 5 stycznia 2017 roku zawarł z
IFServices Sp. z o. o. umowę o świadczenie usług księgowych i rozwiązał za porozumieniem
stron umowę o świadczenie usług księgowych z Enterprise Support Sp. z o. o.

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Artur Wypych - Pełnomocnik

Porozumienie w przedmiocie ratalnej spłaty zobowiązania

Numer: 1/2017
Data dodania: 16-02-2017 00:00

Zarząd Spółki MVA Green Energy SA informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 roku zawarł ze
swoim dłużnikiem porozumienie w przedmiocie ratalnej spłaty zobowiązania w pełnej kwocie
1,29 mln złotych, płatnego w odstępach kwartalnych, począwszy od końca IQ 2017 roku i
zakończeniem spłaty na koniec IVQ 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Artur Wypych - Pełnomocnik

Informacja o odwołaniu członka Zarządu

Numer: 2/2016
Data dodania: 27-10-2016 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 25 października 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Meldnera z pełnienia funkcji Wiceprezesa oraz członka Zarządu Spółki. Odwołanie następuje z dniem 26 października 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Artur Wypych - Pełnomocnik
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia