Rezygnacja Członka Zarządu

Numer: 2/2012
Data dodania: 18-04-2012 08:44

Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2012 otrzymał zawiadomienie, że Pan Tadeusz Kubicki - Członek Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 16 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 1/2012
Data dodania: 20-03-2012 12:59

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Numer: 13/2011
Data dodania: 20-12-2011 16:36

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 - 10 lutego 2012
Raport roczny za 2011 rok - 30 marca 2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012 - 11 maja 2012
Raport kwartalny za II kwartał 2012 - 10 sierpnia 2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012 - 09 listopada 2012

Ewentualne zmiany dotyczące przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Zawarcie umowy z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego

Numer: 12/2011
Data dodania: 19-12-2011 17:57

Zawarcie umowy z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Zarząd D.B.B. Green Energy Spółka Akcyjna w Warszawie ("Emitent"), informuje niniejszym, w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego EBI Emitenta Nr 11/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku "Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok", że w dniu 19 grudnia 2011 roku Emitent zawarł z WBS Audyt Sp. z o.o., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3685, umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 (tj. za okres od dnia 28 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku) oraz o sporządzenie raportu z przeprowadzonego badania i wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2011

Numer: 11/2011
Data dodania: 16-12-2011 16:10

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 roku otrzymał informację od Rady Nadzorczej Emitenta o podjęciu przez nią uchwały dotyczącej wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.
Rada Nadzorcza wybrała spółkę WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lokal U9B, 00-696 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3685 KIBR. Uchwała została podjęta w dniu wczorajszym, tj. 15.12.2011 przez Radę Nadzorczą D.B.B. Green Energy S.A., podmiot do tego uprawniony zgodnie z §31 pkt 2 podpunkt e Statutu Spółki.
Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy. D.B.B. Green Energy S.A. korzystała do tej pory z usług spółki WBS Audyt Sp. z o.o. w trakcie przygotowywania Spółki do debiutu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
 • Jacek Dziubras - Wiceprezes Zarządu

Zmiana prognoz wyników finansowych

Numer: 10/2011
Data dodania: 27-11-2011 00:00

Zmiana prognoz wyników finansowych

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy SA zmienia prognozy wyników finansowych tj. przychody ze sprzedaży, zysku operacyjnego, EBITDA oraz wyniku netto na rok 2011 i rok 2012, które były publikowane w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w czerwcu 2011 roku na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obniżenie prognozy wyników finansowych na rok 2011 oraz 2012

Nowa prognoza zakłada zmiany następujących pozycji finansowych dla 2011 roku:
1. Przychodów ze sprzedaży na poziomie 0,0 zł
2. Strata netto na poziomie 1,2 mln zł.

Nowa prognoza zakłada zmiany następujących pozycji finansowych dla 2012 roku:
1. Przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,4 mln zł
2. Zysku netto na poziomie 2,6 mln zł

Na zmianę prognozy wyników finansowych, w tym wielkości wyniku na sprzedaży oraz zysku netto, w stosunku do poprzedniej prognozy wpłynęły następujące czynniki:

 • Przedłużające się okresy testowe w wytypowanych oczyszczalniach ścieków w związku z deklarowaną koniecznością zebrania dodatkowych danych przed podjęciem ostatecznej decyzji przez zainteresowaną oczyszczalnie,

 • Opóźnienia planowanych projektów inwestycyjnych uprzednio ujętych w budżetach wytypowanych oczyszczalni i przesunięcie ich realizacji na pierwszy kwartał 2012 roku,

 • Ograniczenie możliwości pozyskiwania przez samorządy finansowania dłużnego na sfinansowanie planowanych inwestycji poprzez decyzję Ministerstwa Finansów związaną ze stanem finansów publicznych,

 • Większa aniżeli zakładano ostrożność wytypowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do wprowadzenia do użytkowania nowej technologii mającej zwiększać produkcję biogazu z jednoczesnym zmniejszaniem masy osadów nadmiernych,

 • Oczekiwane dalsze ograniczenie popytu inwestycyjnego na krajowym rynku oczyszczalni ścieków w połączeniu ze wzrastającymi trudnościami z zorganizowaniem finansowania zewnętrznego w celu realizacji planowanych nakładów inwestycyjnych w roku 2012,

 • Przesunięcie oczekiwanych przychodów z tytułu sprzedaży limitów CO2 oraz przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej planowanych na rok 2012 na okresy późniejsze.

Wszystkie wymienione czynniki spowodowały, że zarówno na poziomie przychodów, zysku operacyjnego, EBITDA jak również zysku netto Spółka nie osiągnie w 2011 roku oraz 2012 roku zakładanych wyników.

Zachodzące procesy rynkowe, wymuszają na Spółce podejmowanie działań zmierzających do jakościowej weryfikacji wytypowanego portfela potencjalnych klientów, umożliwiając tym samym bardziej precyzyjne prognozowanie wyniku finansowego na koniec roku 2012.

Zarząd Emitenta będzie dokonywał, w roku 2012, oceny możliwości realizacji powyższej prognozy na bieżąco, co najmniej raz na kwartał, prezentując stanowisko w tym zakresie w publikowanych kwartalnych raportach finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Podpisanie umowy kredytowej

Numer: 9/2011
Data dodania: 06-08-2011 00:00

Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2011 roku podpisał umowę kredytową z IdeaBank S.A. na okres jednego roku. Zgodnie z umową Bank udzieli Spółce kredytu na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 465 750 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki w ramach współpracy z oczyszczalniami ścieków. Podpisanie umowy zapewni Spółce dostęp do środków finansowych ułatwiając prowadzenie bieżącej działalności biznesowej poprzez zwiększenie poziomu kapitału obrotowego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych D.B.B. Green Energy S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D Spółki D.B.B. Green Energy S.A.

Numer: 8/2011
Data dodania: 20-07-2011 00:53

Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. informuje, że uchwałą nr 919/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2011 r. określono dzień 22 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.883.750 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDBBGR00017".

Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GREENENER" i oznaczeniem "GRE".

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

Numer: 7/2011
Data dodania: 06-07-2011 10:01


Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 5 lipca 2011 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wpłynął wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Emitenta. Proponowanym dniem pierwszego notowania jest 22 lipca 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu

Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Numer: 6/2011
Data dodania: 05-07-2011 19:42


Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. informuje, że otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały Nr 849/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii D na okaziciela Spółki D.B.B. Green Energy S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w ilości 1.883.750 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia