Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Numer: 1/2016
Data dodania: 15-09-2016 00:00

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 14 września 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o dokonaniu z dniem 14 września 2016 r. zmian w składzie zarządu polegających na:


1. odwołaniu Pani Joanny Tafil z pełnienia funkcji Wiceprezesa oraz członka Zarządu spółki
2. odwołaniu Pana Krzysztofa Meldnera z funkcji Prezesa Zarządu bez pozbawienia go funkcji członka Zarządu oraz powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji.
3. powołaniu Pana Artura Wypycha na funkcję członka Zarządu spółki oraz powierzenia mu stanowiska Prezesa Zarządu na okres bieżącej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Artur Wypych - Pełnomocnik

Sprawozdanie z WZA

Numer: 1/2015
Data dodania: 02-07-2015 14:38
Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu sprawozdanie z WZA.

 MVAGreenEnergyAktNotarialnyprotokolZWZ20150630.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Numer: 3/2013
Data dodania: 11-09-2013 18:03

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 września 2013 roku. AKTNWZA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Numer: 2/2013
Data dodania: 25-06-2013 23:30

Zarząd MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku. PowolanienowegoZarzadu20130624.pdf      MVA Green Energy - raport biezacy - Powolanie nowego Zarzadu

 uchwalyZWZ20130625.pdf      MVA Green Energy - raport biezacy - uchwaly ZWZ 2013 06 25

 zmianawskladzieRadyNadzorczej20130625.pdf      MVA Green Energy - raport biezacy - zmiana w skladzie Rady Nadzorczej 2013 06 25

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Numer: 1/2013
Data dodania: 28-05-2013 11:30

Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". MVAinformacjaoogolnejliczbieakcji.pdf

 MVAogoszenieozwolaniuNWZ.pdf

 MVApenomocnictwa.pdf

 MVAprojektyuchwal.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Zmiana projekcji finansowej w Spółce

Numer: 17/2012
Data dodania: 17-09-2012 11:11

Nowy Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami Spółki i po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi klientami oraz współpracownikami spółki informuje, że dotychczasowa prognoza wyników finansowych (raport nr 12/2011), podtrzymana w raporcie z dnia 10 sierpnia 2012 jest niemożliwa do realizacji. Zgodnie z aktualnymi danymi Spółka nie osiągnie znaczących przychodów do końca roku 2012. Pełna aktualizacja projekcji nastąpi wraz z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2012.

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Numer: 16/2012
Data dodania: 30-08-2012 18:26

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2012 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, rezygnacje z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyli Pani Jonna Tafil oraz Pan Paweł Szymaniak. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło odwołać Pana Pawła Szymaniaka z funkcji Członka Rady, Nadzorczej, Panią Joannę Tafil z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Podwysockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Panią Violettę Podwysocką z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz powołać nowych członków Rady Nadzorczej:

 • Pana Jakuba Chorążaka powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • Panią Małgorzatę Podwysocką powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • Pana Andrzeja Podwysockiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • Panią Violettę Podwysocką powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej


Zmiany następują z dniem 27 sierpnia 2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Powołanie nowego Zarządu Spółki

Numer: 15/2012
Data dodania: 30-08-2012 18:21

Spółka D.B.B. Green Energy S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 sierpnia 2012 powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Meldnera oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Panią Joannę Tafil. Została również podjęta uchwała o odwołaniu Pana Mirosława Boruckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Zmiany następują z dniem 28 sierpnia 2012.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Krzysztof Meldner - Członek Zarządu
 • Joanna Tafil - Wiceprezes Zarządu

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Numer: 14/2012
Data dodania: 27-08-2012 16:14

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2012 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z § 42 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, postanowiono powołać od dnia 27 sierpnia 2012 roku nowych członków rady Nadzorczej:
Pana Jakuba Chorążaka powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Panią Małgorzatę Podwysocką powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Pana Andrzeja Podwysockiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Panią Wiolettę Podwysocką powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Uchwalanr5.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Numer: 13/2012
Data dodania: 27-08-2012 16:08

Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 sierpnia 2012 roku i kontynuowanego w dniu 27 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwalanr1234.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
 • Mirosław Borucki - Prezes Zarządu
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5 6   Następna strona Ostatnia