Harmonogram przekazywania raportów okresowych

Numer: 5/2011
Data dodania: 05-07-2011 19:38


Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku - 10 sierpnia 2011 roku.
Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - 10 listopada 2011 roku.


Ewentualne zmiany dotyczące przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Osoby reprezentujące spółkę:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu

Umowa Licencji pomiędzy Spółką a właścicielami zgłoszenia patentowego

Numer: 4/2011
Data dodania: 21-06-2011 18:00


Zarząd D.B.B. Green Energy S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 roku została rozwiązana umowa ramowa z dnia 1 marca 2011 roku zawarta z D.B.B. Green Energy Sp. z o.o., dotycząca produkcji Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (HWK). Jednocześnie w dniu 20 czerwca 2011 roku została podpisana Umowa Licencji pomiędzy Spółką a właścicielami zgłoszenia patentowego w zakresie wyłączności na korzystanie z wynalazku urządzenie do kawitacyjnej obróbki mediów płynnych i sposób stosowania tego urządzenia, na mocy której Spółka posiada prawo pierwokupu w momencie uzyskania przez wynalazek statusu patentu.

Z dniem podpisania powyższej umowy Spółka skupiła w obrębie swojej działalności produkcję, dystrybucje, sprzedaż, oraz serwis urządzeń HWK.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Numer: 3/2011
Data dodania: 21-06-2011 09:07


Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 20 czerwca 2010 roku spółka D.B.B. Green Energy S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

Numer: 2/2011
Data dodania: 07-06-2011 13:45


Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 02 czerwca 2011 roku Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych:

1) 1.883.750 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Numer: 1/2011
Data dodania: 07-06-2011 13:40


Zarząd Spółki D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. otrzymał informację o uzyskaniu dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji - EBI. W związku z powyższym Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI. Wszystkie raporty publikowane będą przez Spółkę w języku polskim.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Rafał Gębicki - Wice-Prezes Zarządu
Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4 5 6